برگزاری وبینار

اکتبر 27th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه در برنامه عملیاتی

موضوع جلسه:تبیین و نحوه ی اجرای برنامه ی عملیاتی

تاریخ: 99/7/29

ساعت شروع جلسه: 8 صبح

ساعت پایان: 8:55

شرکت کنندگان: سرگروه واعضای گروه استان و سرگروههای مناطق و نواحی

چکیده مطالب مطرح شده:

1- توضیح یک به یک بندهای چهارگانه ی برنامه عملیاتی توسط سرگروه استان

2- بیان دیدگاهها و صحبت های سرگروههای مناطق

3- پاسخ به سوالات وابهامات همکاران مناطق توسط سرگروه استان و اعضای گروه

4- جمع بندی نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات در پایان جلسه

 

 

بخشنامه

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.