طرح درس سالانه

قابل توجه همکاران محترم

  • آزمایش ها ی هر ماه متناسب با طرح درس کتابهای درسی فیزیک ، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی پایه دهم و یازدهم تنظیم شده است، تا دانش آموزان مطالب علمی مرتبط به آزمایش را در کلاس آموخته باشند.
  • در هر ماه آزمایشهایی ازفصل های مربی ، دستورالعملی و کاوشگری قرار داده شده است.
  • سعی گردد آزمایش های مربوط به یک مبحث که در فصل های مختلف قرار دارند در یک جلسه گنجانده شوند.حتی می توان یکی از آنها را بر عهده دانش آموز گذاشت.
  • آزمایشهایی که در کلاس انجام می شوند را می توان در امتحانات بعنوان سوال عملی قرار داد و آزمایشهایی که فرصت انجام دادن در کلاس ندارند را  در قالب سوالات کتبی (طراحی آزمایش) در نظر گرفت.

طرح درس سالانه آزمایشگاه دهم

طرح درس سالانه آزمایشگاه یازدهم