بارم بندی

قابل توجه همکاران محترم در طراحی سوالات آزمون نوبت اول و دوم ، بر اساس طرح درس سالانه دورس آزمایشگاه علوم تجربی 1 و 2 مطابق استاندارد بارم بندی طرح سوال و تقسیم بارم صورت گیرد، سوالات در دو بخش آزمون کتبی و عملی طراحی شود. برای این منظور از ریز بارم زیر برای هر فصل در بخش کتبی و عملی به تفکیک هر پایه به شرح ذیل می تواند باشد:

بارم بندی